Copyright 2020 GEOPLAN | Created by  Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne
Geodeta  Marek Sporysz
Znajdź nas w mediach społecznościowych

Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji obiektów wymagających tylko zgłoszenia.
Inwestor zgłasza obiekt gotowy do inwentaryzacji po ukończeniu budowy, a uzbrojenie podziemne przed zakopaniem!
Sprawdza się również zgodność usytuowania obiektów z ustaleniami pozwolenia na budowę.
Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagają jej również instytucje branżowe w zakresie administrowanej przez nich infrastruktury.

Przy inwentaryzacji budynku dokonuje się również zmian w ewidencji gruntów i budynków, w tym pomiar pod wyłączenie gruntu niezbędnego do korzystania z budynku mieszkalnego oraz obliczenia powierzchni zabudowy inwentaryzowanego budynku.

 

Inwentaryzacja powykonawcza

07 lipca 2020
Pomiar i niwelacja geodezyjna

ZADZWOŃ

Marek Sporysz geodeta uprawniony

WROĆ DO OFERT