Szanowni Państwo.

W związku z faktem, iż od 25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) chcemy poinformować Państwa o tym w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu uprawnienia.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jako klientów/potencjalnych klientów jest firma Usługi geodezyjne „GEOPLAN” mgr inż. Marek Sporysz.

Dane te przetwarzamy w następujących celach:

1. Wyceny usługi, zawarcia i wykonania zawartej umowy, w celu zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, cel ten w skrócie nazwano „wykonaniem umowy”),
2. Wywiązania się z obowiązków prawnych, np:
- generowania i archiwizowania faktur oraz dokumentów księgowych,
- odpowiadania na reklamacje w formie i terminie przewidzianym przepisami
3. W celach archiwizacyjnych:
- Z Państwa danych potrzebnych do wywiązania się z obowiązków prawnych będziemy korzystać:
- w czasie wykonywania tych obowiązków, np. generowania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
- przez okres, w którym prawo zobowiązuje nas do przechowywania danych związanych np. z ordynacją podatkową (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub
- przez okres, w którym grożą nam konsekwencje prawne z tytułu niewywiązania się z obowiązków, np. kara finansowa nałożona przesz urzędów państwowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
4. Zabobiegania i wykrywania nadużyć — przez okres trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie po terminie, przedawnienia roszczeń, których podstawą jest zawarta z nami umowa, a w przypadku powiadomienia właściwych organów i dochodzenia roszczeń — przez okres trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
5. Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, np. sprzedaż naszych wierzytelności wynikających z umowy zewnętrznej firmie — przez czas, po terminie, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
6. Marketingu bezpośredniego — przez okres obowiązywania umowy (podstawa prawna: Państwa dobrowolna zgoda)
7. W celach statystycznych, badawczych, informatycznych na potrzeby wewnętrzne. Dotyczy to m.in. wykonywania raportów, badań nad reklamą, rozwoju usług i/lub sieci, generowania modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) — podczas obowiązywania umowy, a następnie podczas okresu archiwizacji.
8. Zapewnienia poprawnej obsługi klienta, np. poprzez zawiadamianie o usterkach, opóźnieniach, dopasowanie obsługi na podstawie m.in. danych o ofercie, z której Państwo korzystają, wniesionych reklamacjach— przez okres umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

JAKIE DANE SĄ NAM POTRZEBNE?

W celu zawarcia umowy wymagane jest podanie przez Państwa danych potrzebnych do realizacji usługi. Kontakt z nami jest możliwy poprzez telefon, e-mail, stronę internetową, media społecznościowe lub osobiście. Zazwyczaj prosimy również o podanie danych kontaktowych, które nie są niezbędne do zawarcia umowy (takich jak np. numer kontaktowy, adres e-mail). Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem zapisanym w ustawie.
Jednak w celu zawarcia umowy wykorzystujemy m.in. dane podane w formularzu umowy. Bez tego nie jest możliwe wykonanie usług.

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH

Przy spisywaniu umowy umowy lub podczas jej obowiązywania mają Państwo prawo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową.
W przypadku, gdy wiąże się to z wykorzystaniem Państwa danych w inny sposób niż wynika to  z umowy, brakujące informacje wypełnimy i przekażemy, w miarę możliwości, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.
Państwa dane mogą być przekazane:
• Podmiotom, które przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu i/lub uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom, które pośredniczą w sprzedaży naszych usług, podmiotom podwykonującym dla nas usługi, obsługującym korespondencję czy w proces obsługi Klienta:
• Innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych,
- podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

• Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym.
• W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez okres trwania umowy oraz w okresie po terminie, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej z Państwem umowy,
• Przy dokonywaniu przez Państwa płatności np. banku lub w innej instytucji płatniczej, pozyskamy informację o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będą przetwarzane w celu weryfikacji poprawności zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa. wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

UPRAWNIENIA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ.

Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
• skorygowanie (poprawienie) danych,
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać składając wniosek na adres e-mail
geoplan.geodeta@gmail.com. W celu weryfikacji Państwa uprawnień do złożenia wniosku, mogą być Państwo poproszeni o podanie dodatkowych informacji. Zakres tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależne jest m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

PRAWO SPRZECIWU.

W każdym momencie, niezależnie od praw wyszczególnionych powyżej mogą Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw także wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takim przypadku, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

SKARGA.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Kontakt z administratorem i informacje na temat wykorzystywania danych osobowych:

Usługi geodezyjne „GEOPLAN”
mgr inż. Marek Sporysz

ul. Słoneczna 34 32-608 Osiek
tel. 515-855-322
e-mail geoplan.geodeta@gmail.com

Polityka Prywatności

geodeta Oświęcim, geodeta Kęty, geodeta Brzeszczeny

ZADZWOŃ

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Geodeta  Marek Sporysz
Usługi geodezyjne

Copyright 2020 GEOPLAN