Copyright 2020 GEOPLAN | Created by  Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne
Geodeta  Marek Sporysz
Znajdź nas w mediach społecznościowych
08 lipca 2020
Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Taka mapa jest niezbędna do wykonania jakichkolwiek inwestycji
07 lipca 2020
Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji obiektów wymagających tylko zgłoszenia. Inwestor zgłasza obiekt gotowy do
06 lipca 2020
Tyczenie jest podstawową czynnością wykonywaną przez geodetę zaraz na początku każdej budowy. Tyczenie obiektów budowlanych Tyczenie odbywa się po wcześniejszym geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu. Podlegają mu obiekty
05 lipca 2020
Podział nieruchomości – fizyczne wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej, zwanej działką gruntu, która w wyniku podjętej w przyszłości czynności prawnej może stanowić samodzielną nieruchomość gruntową albo wejść w skład innej nieruchomości.
05 lipca 2020
Tryb ustalenia granic jest opisany przez § 37 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który mówi, że … 1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli
04 lipca 2020
Wznowienie znaków granicznych  ma zastosowanie tylko wtedy, gdy granice były już wcześniej ustalone lecz znaki graniczne zostały zniszczone lub zatarte. Na taką granicę musi istnieć dokumentacja pozwalająca na odtworzenie znaków
rozgraniczenie działki Osiek

ZADZWOŃ

Pomiary Geodezyjne

OFERTA

ZADZWOŃ

Marek Sporysz geodeta uprawniony