WROĆ DO OFERT

Marek Sporysz geodeta uprawniony

ZADZWOŃ

geoplan geodezja
05 lipca 2020

Podział

Podział nieruchomości – fizyczne wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej, zwanej działką gruntu, która w wyniku podjętej w przyszłości czynności prawnej może stanowić samodzielną nieruchomość gruntową albo wejść w skład innej nieruchomości. 

Kto może podzielić działkę?

O podział nieruchomości może się ubiegać osoba, która ma w tym interes prawny, czyli właściciel lub użytkownik wieczysty. Nie mogą tego zrobić użytkownicy, dzierżawcy czy najemcy nieruchomości ani właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich. Przed złożeniem wniosku o podział warto się upewnić czy w księdze wieczystej nieruchomości widnieje właściwe nazwisko właściciela. Może się bowiem okazać, że z powodu nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego lub nieuzupełnienia księgi jest tam nadal wpisana inna osoba. Wniosek o podział zostanie wówczas odrzucony.

Co, gdy nieruchomość należy do kilku osób?

Jeżeli nieruchomość należy do kilku osób, wniosek o podział nieruchomości muszą złożyć wszyscy współwłaściciele lub wszyscy współużytkownicy wieczyści. W razie braku zgody co do podziału osoby mające co najmniej 50% udziału mogą wystąpić do sądu o uzyskanie orzeczenia zastępującego zgodę pozostałych. Orzeczenie to jest koniecznym załącznikiem do wniosku o podział nieruchomości. Wydzielone działki nadal będą we współwłasności. Można ją znieść (czyli przydzielić konkretne działki wskazanym osobom) u notariusza lub w sądzie.

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Geodeta  Marek Sporysz
Usługi geodezyjne

Copyright 2020 GEOPLAN