WROĆ DO OFERT

Marek Sporysz geodeta uprawniony

ZADZWOŃ

Geodeta Marek Sporysz
05 lipca 2020

Ustalenie granic

Tryb ustalenia granic jest opisany przez § 37 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który mówi, że …

1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic. W § 36 jest mowa o dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wyniku rozgraniczenia; podziału nieruchomości, postępowania scaleniowego i wymiany gruntów; postępowania dotyczącego scalenia i podziału nieruchomości; postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej; zakładania, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków; czynności Straży Granicznej, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji; w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych. W świetle powyższego można stwierdzić, że tryb ustalenia granic działki to techniczna czynność geodezyjna.

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Geodeta  Marek Sporysz
Usługi geodezyjne

Copyright 2020 GEOPLAN